• English
    • Tư vấn & xây dựng nhận diện và định vị thương hiệu cho Chủ đầu tư và Dự án
    • Xây dựng chiến lược, kế hoạch, ngân sách Marketing
    • Quản lý & Triển khai các chương trình marketing theo chiến lược và kế hoạch đề ra