• English
    • Tìm và đánh giá quỹ đất để phát triển các dự án BĐS
    • Tư vấn cấu trúc giao dịch mua bán, chuyển nhượng các dự án BĐS
    • Quản lý và cùng triển khai với Chủ đầu tư về công việc, tiến độ và hiệu quả của quá trình M&A Dự án
    • Tư vấn, cấu trúc, sắp xếp nguồn vốn tùy theo nhu cầu và hiện trạng của Dự án và Chủ đầu tư
    • Tìm và đánh giá các cơ hội đầu tư Bất động sản