• English
    • Tư vấn và xây dựng chiến lược bán hàng
    • Tổ chức quản lý hoạt động phân phối quy mô lớn với các đơn vị phân phối lớn trên thị trường