• English
    • Tư vấn thực hiện thủ tục pháp lý dự án để triển khai bán hàng
    • Tư vấn và phát triển sản phẩm Bất động sản
    • Quản lý thiết kế xây dựng Dự án
    • Khảo sát thị trường và tư vấn chính sách, giá bán phù hợp